Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2008

Γκρίμσο σε 2 και σε 3 φάσεις


(Πρόβλημα 38)
Κις Γ. (Janos Kiss),
Δεύτερο βραβείο, ”Probleemblad”, 1953
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις (Έχει έτοιμο παιγνίδι)
* #2 (12+11)
[8/bS1B1s2/r1p5/1pp1BPpK/1P2k1S1/3R3P/2Pp1QR1/3br3]

Το αστεράκι [*] στην εκφώνηση του προβλήματος δείχνει ότι υπάρχει έτοιμο παιγνίδι (set play), άρα υπάρχουν τουλάχιστον δύο φάσεις:

Πρώτη φάση: Παρατηρώντας την σκακιέρα βλέπουμε ότι, σε κάποιες κινήσεις των μαύρων, τα λευκά έχουν έτοιμες απαντήσεις ματ. Αυτό λέγεται έτοιμο παιγνίδι.
* 1...Rb6 / Bb6 / Re2 / Be2
2.Sxc5# / Bxc6# / Qf3# / Qe3#

Δεύτερη φάση: Κάνουμε την κίνηση – κλειδί. Αν τα μαύρα αμυνόμενα παίξουν τις ίδιες κινήσεις, όπως στην πρώτη φάση, και τα λευκά αλλάξουν τις απαντήσεις που δίνουν ματ, αυτό είναι ένα πολύ καλό στοιχείο του προβλήματος.
Κλειδί: 1.Qxc5! (Τα μαύρα περιέρχονται σε κατάσταση τσούκτσβανγκ).
1...Rb6 / Bb6 / Re2 / Be2
2.Qd4# / Qxc6# / Sf6# / Re3# (Βλέπουμε τέσσερα αλλαγμένα ματ σε διπλό Γκρίμσο, που είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα του συνθέτη).


Θέμα Αλλαγμένα ματ : Σε τουλάχιστον δύο φάσεις παιγνιδιού, για τις ίδιες αμυντικές κινήσεις των μαύρων, τα λευκά αλλάζουν τις κινήσεις που δίνουν ματ.


Σχόλιο : Το πρόβλημα έχει αδυναμίες:
(α) Παίρνει τον στρατιώτη c5 με το κλειδί, για να επιτύχει την κατάσταση τσούκτσβανγκ.
(β) Υπάρχει το αναπάντητο σαχ (unprovided check) [1...Bxg4+], για το οποίο δεν υπάρχει έτοιμο ματ πριν από το κλειδί. Άρα το κλειδί (γίνεται φανερό ότι) πρέπει να προστατεύει τον Be5, ώστε η κίνηση [2.Rxg4] να δίνει ματ.


Ας δούμε τώρα Γκρίμσο σε τρεις φάσεις της λύσης:


(Πρόβλημα 39)
Μανολέσκου (Mircea Manolescu),
Πρώτο βραβείο, Meredith section ”Revista de Sah”, 1956
Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ σε 2 κινήσεις (Έχει έτοιμο παιγνίδι)
* #2 (7+5)
[8/8/K4P2/1R1P2Br/p1k3S1/r7/3Q4/b7]

Η λύση του προβλήματος αυτού έχει τρεις φάσεις. Έχει έτοιμο παιγνίδι, μια δοκιμή και δοκιμαστικό παιγνίδι, και μετά το κλειδί πραγματικό παιγνίδι.

Πρώτη Φάση: * 1...Bc3 / Rc3 2.Se3# / Se5# (διατομή Γκρίμσο στο c3)

Δεύτερη Φάση: Δοκιμή 1.Sf2? ( > 2.Qb4#) Rb3!
1...Bc3 / Rc3 2.Qd3# / Qf4# (άλλαξαν τα ματ στην διατομή Γκρίμσο)

Τρίτη Φάση: Κλειδί 1.Be3! ( > 2.Rb4#)
1...Bc3 / Rc3 2.Qe2# / Qd4# (άλλαξαν πάλι τα ματ στην διατομή Γκρίμσο)
1...Rb3 / Rd3 / Rxe3 2.Rc5# / Qb4# / Sxe3#

Είδαμε ένα πλαίσιο παρουσίασης θέματος, που λέγεται Ζαγκορούικο, που ανεβάζει κατά πολύ την αξία του προβλήματος.


Πλαίσιο Ζαγκορούικο (Zagoruyko) : Σε τουλάχιστον τρεις φάσεις και σε τουλάχιστον δυο (πάντοτε τις ίδιες) απαντήσεις των μαύρων, αλλάζουν οι συνέχειες των λευκών.


Στο Πρόβλημα-39 ο συνθέτης Μανολέσκου παρουσίασε [ένα τριφασικό Ζαγκορούικο με Γκρίμσο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: