Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

Διαγωνισμός Λύσης 2009-01-25, ISC Κατηγ1 Γύρος1

Έγινε ο Πέμπτος Διεθνής Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων (ISC, International Solving Contest) του 2009 παράλληλα σε πολλές χώρες (δες εξαγγελία και την κατάταξη των συμμετασχόντων λυτών).

Από τον ISC 2009 παρουσιάζουμε τα προβλήματα του 1ου Γύρου της 1ης Κατηγορίας (πιό δύσκολα προβλήματα, με διεθνή αξιολόγηση των λυτών) για να εξασκηθείτε.
Σας προειδοποιούμε ότι δεν είναι εύκολα, έχουν πάρα πολλές δοκιμές για να σας παραπλανήσουν, αλλά πάντοτε αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας.Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις βρίσκονται στο τέλος της ανάρτησης).


(Πρόβλημα 294)
A. Makanzie,
Πρώτο Βραβείο, Mirror of American sports, 1886
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (12 + 10)
[q6B/2sPS2b/1P3Rp1/2S1k1p1/1P4B1/3Prr2/4pP2/b1Q1K3](Πρόβλημα 295)
J. Pospisil,
Humoristicke listy, 1887
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (6 + 6)
[K7/2B5/p2p4/1Pk1s3/Q7/p3S3/2B5/1s6](Πρόβλημα 296)
G. Bluhm,
Πέμπτο Βραβείο, Foerderungsturnier des DSV, 1961
Ματ σε 6 κινήσεις.
#6 (7 + 7)
[8/sS3p2/2p5/8/2pk1P2/P1Sp3R/3B1b2/7K](Πρόβλημα 297)
W. A. Bron,
Shakmatny listok 1928, Lob
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία.
= (3 + 5)
[3b4/8/2b5/6B1/2p3R1/8/p2K3k/8](Πρόβλημα 298)
P. A. Petkov,
feenschach, 2003
Βοηθητικό σε 3 κινήσεις. Τρείς λύσεις.
h#3 311111 (6 + 7)
[K7/3p4/3P2p1/6pB/5k2/3p2S1/3Ppp1B/8](Πρόβλημα 299)
Vukota Nikoletic,
Sahovski Glasnik 1989, Lob
Αντίστροφο σε 5 κινήσεις.
s#5 (14 + 10)
[b3B2B/4pS2/1Rs1k3/PQ3SpP/1p2spP1/2p2K2/r2PRPP1/8]

Οι λύσεις των προβλημάτων
Με έντονη γραφή είναι οι βαθμοί, συνολικά 5 για κάθε σωστή λύση.

(Πρόβλημα 294) A. Makanzie, (Πρώτο Βραβείο, Mirror of American sports, 1886), #2

Δοκιμές : {1.Se7-c6+? Qa8xc6!}, {1.Se7xg6+? Bh7xg6!}, {1.Rf6-f5+? Ke5-d6!}, {1.Rf6-e6+? Ke5-f4!}, {1.d3-d4+? Ba1xd4!}, {1.Qc1xe3+? Rf3xe3!}, {1.Qc1-b2+? Ba1xb2!}, {1.Qc1xa1+? Qa8xa1+!}, {1.Qc1-c3+? Ba1xc3+!}.

Κλειδί : 1.Sc5-b7! (zz) (5)
1...Sc7-b5 / Sc7-e8 2.Qc1-c5#
1...Sc7-a6 / Qa8xb7 / Qa8-~8 2.Qc1xa1#
1...Sc7-d5 2.Se7-c6#
1...Sc7-e6 2.Rf6-f5#
1...Ba1-d4 2.Qc1xc7#
1...Ba1-c3+ 2.Qc1xc3#
1...Ba1-b2 2.Qc1xb2#
1...Re3xd3 / Re3-e4 / Rf3-f4 2.Rf6-e6#
1...Rf3xf2 / Rf3xf6 / Rf3-f5 2.Qc1xe3#
1...Rf3-h3 / Rf3-g3 2.Rf6-f8#
1...Ke5-d4 2.Rf6-d6#
1...Bh7-g8 / Qa8-a~ 2.Rf6xf3#

Εννιά δοκιμές, και αφού εντοπιστεί το κλειδί αναμονής ακολουθούν δώδεκα διαφορετικά ματ.


(Πρόβλημα 295) J. Pospisil, (Humoristicke listy, 1887), #3

Δοκιμές : {1.Ka8-b7? d6-d5!}, {1.Bc7-a5? a6xb5!}, {1.Bc7-b6+? Kc5xb6!}, {1.Bc7xd6+? Kc5xd6!}, {1.b5xa6? Sb1-c3!}, {1.Qa4xa3+? Sb1xa3!}, {1.Qa4-d4+? Kc5xd4!}, {1.Qa4-c4+? Se5xc4!}, {1.Qa4-b4+? Kc5xb4!}.

Κλειδί : 1.Bc7-d8! [2.Ka8-b7 (1) και 3.Bd8-b6#, και αν 2...Se5-c4 / Se5-d7 / d6-d5 3.Qa4xc4# / Qa4-c4# / Bd8-e7#]
1...Sb1-d2 2.Qa4xa3+ (1) Kc5xb5 / Kc5-d4 3.Bc2-a4# / Bd8-b6#
1...Sb1-c3 2.Qa4-d4+ (1) Kc5xb5 / Kc5xd4 3.Qd4-b6# / Bd8-b6#
1...a6xb5 2.Qa4-a7+ (1) Kc5-c6 / Kc5-b4 3.Qa7-c7# / Bd8-a5#
1...d6-d5 2.Bd8-e7+ (1) Kc5-b6 3.Se3xd5#


(Πρόβλημα 296) G. Bluhm, (Πέμπτο Βραβείο, Foerderungsturnier des DSV, 1961), #6

Δοκιμή : {1.Rh3-e3? Bf2xe3!}.

Κλειδί : 1.Rh3-h8! [2.Rh8-d8#]
1...Sa7-b5 / Sa7-c8 2.Rh8-d8+ Sb5-d6 / Sc8-d6 3.Rd8xd6#
1...Bf2-h4 2.Rh8-e8 [3.Re8-e4#]
___2...Bh4-e7 3.Re8xe7 [4.Re7-e4# / Re7-d7#]
______3...Sa7-b5 / Sa7-c8 4.Re7-e4#
______3...f7-f5 4.Re7-d7#
___2...f7-f5 3.Re8-e6 [4.Re6-d6#]
______3...Bh4-e7 4.Re6xe7 [5.Re7-d7#]
_________4...Sa7-b5 / Sa7-c8 5.Re7-d7+ (1) Sb5-d6 / Sc8-d6 6.Rd7xd6#
______3...Sa7-b5 / Sa7-c8 4.Re6-d6+ Sb5xd6 / Sc8xd6 5.Sb7-c5 (4) [6.Sc5-e6#]
____________5...Kd4xc5 6.Bd2-e3#


(Πρόβλημα 297) W. A. Bron, (Shakmatny listok 1928, Lob), =

Κλειδί : 1.Bf4+! Kh1 (όχι 1...Kh3? 2.Rg3+ Kh4 3.Ra3 =)
2.Be5 (1) c3+ (όχι 2...Ba5+ 3.Ke2! c3 4.Rh4+ Kg2 5.Rg4+ Kh3 6.Rg3+ Kh4 7.Rxc3 a1=Q 8.Rc4+ K~ 9.Bxa1 =)
3.Bxc3 Ba5
4.Rh4+ Kg2 (σαχ μέχρι να πάει σε μαύρο τετράγωνο, αλλιώς ισοπαλία με τριπλή επανάληψη θέσης)
5.Rg4+ (1) Kf1 (όχι 5.Rxa4? Bxa4 6.Kc1 Bb4! 7.B~ Ba3+ -+)
(Επίσης υπάρχει και η βαθμολογία : 5.Rg4+ (1) Kh2 6.Ra4 (1) ... 9.Kb2 (1) =)
6.Rf4+ Kg2
7.Rg4+ Kh2
8.Ra4 (1) Bxa4
9.Kc1 (1) Bb4
10.Be5+ K~
11.Kb2 (1) =


(Πρόβλημα 298) P. A. Petkov, (feenschach, 2003), h#3 311111

Κλειδί : 1.g4! Sf5+ 2.Ke4 Bxg6 3.Kf3 Sh4#
Κλειδί : 1.e1=S! Bd1 2.Sg2 Se2+ 3.Kf3 Sc3#
Κλειδί : 1.e1=R! Bg1 2.Re4 Sf5 3.gxf5 Bh2#

(1 λύση = 1,5 βαθμ. / 2 λύσεις = 3 βαθμ.. / 3 λύσεις = 5 βαθμοί).


(Πρόβλημα 299) Vukota Nikoletic, (Sahovski Glasnik 1989, Lob), s#5

Έτοιμο παιγνίδι : 1...Ra4
2.Qc5 [3.Qxe7+ Kd5 4.Qxe4+ Kc5 5.Qd4+ Sxd4#]
2...b3 3.Rxc6+ Bxc6 4.Sg7+ Kf6 5.Qxg5+ Sxg5#

Δοκιμές : {1 Rxc6+? / Qxc6+? Bxc6!}, {1.Sg7+? Kf6!}, {1.Qxb4? / Qc5? Rxd2!}, {1.Qd5+? Kxd5!}.

Κλειδί : 1.Qd3! [2.Sg7+ Kf6 3.Qd4+ e5 4.Sf5+ Ke6 5.Sxg5+ (1) Sxg5#]
1...Rxa5 2.Rxe4+ Re5 3.Qd5+ Kxd5 4.Rb5+ Ke6 5.Sd4+ (2) Sxd4#
1...Rxd2 2.Sd4+ Kd5 3.Rb5+ Sc5 4.Rxc5+ Kxc5 5.Re5+ (2) Sxe5#

Δεν υπάρχουν σχόλια: