Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Variantim, πρόσκληση για συνθέτες

Το Variantim είναι ένα σκακιστικό περιοδικό από το Ισραήλ, που εκδίδεται τρεις φορές τον χρόνο.
Ο γνωστός συνθέτης Paz Einat έχει στείλει το ακόλουθο μήνυμα:

Αγαπητοί φίλοι
σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε αδημοσίευτα προβλήματα προς δημοσίευση στο περιοδικό Variantim, την επίσημη έκδοση του Οργανισμού Σκακιστικής Σύνθεσης του Ισραήλ. Θα μας ευχαριστούσε ιδιαίτερα να παραλάβουμε ορθόδοξα προβλήματα άμεσου ματ.
Το περιοδικό εκδίδεται τακτικά τρεις φορές τον χρόνο και έχει πλούσιο περιεχόμενο περιλαμβάνοντας άρθρα, βραβεύσεις διαγωνισμών, στήλες για προβλήματα από όλο τον κόσμο, σπουδές και Ισραηλινές επιτυχίες στο εξωτερικό. Το περιοδικό είναι γραμμένο κυρίως στα Αγγλικά και είναι, επομένως, προσβάσιμο σε πολλούς αναγνώστες παγκοσμίως. Το τυπωμένο περιοδικό αποστέλλεται στους συνδρομητές μας ενώ μια pdf έκδοση αποστέλλεται σε πολλούς συνθέτες σε όλο τον κόσμο, οπότε τα προβλήματά σας θα τα δουν πολλοί συνθέτες.
Προσαρτημένα θα βρείτε pdf αρχεία των δύο πρόσφατων τευχών του Variantim.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεισφορά σας.
Παζ

Dear friends,
We are inviting you to send us original problems for publication in Variantim, the official publication of the Israeli Chess Composition Society. We will especially appreciate orthodox direct-mate problems.
The magazine is published regularly three time a year and has rich content including articles, tourney awards, columns on problems from around the world, studies and Israeli success abroad. The magazine is written mainly in English and is, thus, accessible to many readers from around the world. The printed magazine is sent out to our subscribers while a PDF version is sent to many composers worldwide so your problems will be viewed by many composers.
Attached you will find PDF files of the last two Variantim issues.
We thank you in advance for your contribution.
Paz

Дорогие друзья,
Мы приглашаем Вас отправить нам оригинальные проблемам для публикации в журнале Variantim, официальное издание израильского общества шахматной композиции. Мы будем особенно ценить ортодоксальные проблемам прямого Мата.
Журнал издается регулярно три раза в год и имеет богатое содержание, включая статьи, награды турнирах, статьи для проблемам со всего мира, и следование израильского успеха. Журнал написан в основном на английском языке и, таким образом, доступным для многих читателей со всего мира. Распечатанный журнал рассылается нашим подписчикам в то время как PDF версия отправляется многими композиторами по всему миру, так что ваши проблемы будут рассматриваться многими композиторами.
В приложении вы найдете PDF-файлы последних двух выпусках Variantim.
Мы Заранее благодарим за ваше выступление.
Паз


201512_Variantim_67.pdf

201604_Variantim_68.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: